Szklarska Poręba, dnia 30.11.2021 r.

Rada Pedagogiczna
Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego
 w Szklarskiej Porębie

  

OŚWIADCZENIE

W dniu 03-11-2021 został wyemitowany przez Telewizję Polską program „ ALARM” który zawierał nieprawdziwe informacje dotyczące pracy i funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie. Rada Pedagogiczna kwestionuje wiarygodność informacji zawartych w programie, którym daleko jest od merytorycznych weryfikatorów.

Jednym z podstawowych zadań placówki jest zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom przebywającym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, które to zadanie realizujemy na bieżąco.  Corocznie  tworzony jest program wychowawczo-profilaktyczny w oparciu o diagnozę potrzeb wychowanków w zakresie bezpieczeństwa, potrzeb rozwojowych, środowiska lokalnego, a także powodów umieszczenia w MOW. Program ulega ewaluacji w trakcie roku szkolnego tak, aby był na bieżąco dostosowany do zmieniających się potrzeb wychowanków. W celu poprawy bezpieczeństwa w miesiącu sierpniu 2021 r. został wymieniony monitoring w placówce. Kadra zawsze reaguje na sytuacje wystąpienia agresji wśród wychowanków, stara się łagodzić konflikty, rozwiązywać problemy i wspierać ofiary. W celu zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej  Ośrodek współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie. Wychowankowie mają możliwość rozmowy z psychologiem, pedagogiem, terapeutą uzależnień. Placówka współpracuje również z lekarzem psychiatrą, który konsultuje wychowanków z zaburzeniami natury psychicznej. W sytuacjach trudnych, niebezpiecznych kadra podejmuje działania zgodne z przepisami prawa oświatowego, procedurami  i wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Nie jest prawdą również, że jest przyzwolenie ze strony kadry pedagogicznej na zażywanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych przez podopiecznych MOW. W przypadku zaobserwowania takiej sytuacji, wykonywane są testy  na zawartość narkotyków , wykonywane jest również badanie alkomatem. O każdej takiej sytuacji informowany jest sąd rodzinny właściwy dla danego wychowanka. Wychowanek jest kierowany do konsultacji z terapeutą uzależnień.

            Zainscenizowana scena przemocy była manipulacją przedstawiającą w negatywnym świetle pracę Ośrodka. Brak jest w tym materiale obiektywnej oceny sytuacji. Na podstawie materiału nie da się jednoznacznie odróżnić faktów od przypuszczeń. Wypowiedzi obecnych wychowanków są poddane          w wątpliwość, zaś wypowiedzi byłych wychowanków są wskazane jako pewnik, co również poddaje     w wątpliwość rzetelność pracy dziennikarskiej. Wycięte z kontekstu wypowiedzi dyrektora MOW, zostały tak zmontowane, aby podważyć wiarygodność Placówki. W całym programie kadra pedagogiczna nie została dopuszczona do głosu, nie miała możliwości zająć stanowiska co również pozbawia widza obiektywnej oceny sytuacji.

            Z uwagi na charakter placówki, której jesteśmy częścią, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu regularnie prowadzi kontrole, wyniki których są na bieżąco analizowane, wnioski pokontrolne są wprowadzane w życie. Ostatnia kontrola miała miejsce 22.11.21 -23.11.21r. Protokół nr DJG.5533.99.2021.BB, która nie potwierdza faktów ujętych w programie „Alarm”. Kontrola organu prowadzącego także nie potwierdza faktów podanych w w/w programie.

            Rada Pedagogiczna MOW w Szklarskiej Porębie oświadcza, że w dalszym ciągu będzie pracować w kierunku zabezpieczenia potrzeb wychowanków w zakresie bezpieczeństwa oraz właściwego rozwoju.

 

Z poważaniem

RADA PEDAGOGICZNA
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie