MOW Szklarska Poręba

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

MOWLOGO

numery telefonu
do kontaktu
z dziećmi
w godzinach
popołudniowych:

75 717 27 69
75 717 46 59

 

Administartor Danych Osobowych
Dyrektor Młodzierzowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie
Jarosław Grabowski
e-mail: jgrabowski@mowszklarska.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marcin Wylegała
e-mail: bhpasekuracja@o2.pl

Logo NP LS

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie        
jest uczestnikiem projektu pn:        

„NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZY START”,        
realizowanego na podstawie Umowy Partnerskiej        
z Województwem Dolnośląskim, w ramach        
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego        
2014-2020: 9 Oś. Priorytetowa - „Włączenie społeczne”,        
Działania: 9.1.B „Aktywna integracja”.        


 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIA DO GIMNAZJUM i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

  1. gimnSkierowanie wystawione do MOW Szklarska Poręba wydawane przez Starostę Powiatu lub Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
  2. Wskazanie do MOW Szklarska Poręba wystawione przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
  3. Orzeczenie Sądu Rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku typu MOW.
  4. Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego.
  5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zostało wydane.
  6. Akt urodzenia nieletniego, karta zdrowia nieletniego.
  7. Pozostałe dokumenty wyszczególnione w rozporządzeniu MEN z 27 grudnia 2011 roku (Dz. Nr 296) w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Czytaj więcej: ZASADY  PRZYJMOWANIA  UCZNIA  DO GIMNAZJUM i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ