MOW Szklarska Poręba

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

MOWLOGO

numery telefonu
do kontaktu
z dziećmi
w godzinach
popołudniowych:

75 717 27 69
75 717 46 59

 

Administartor Danych Osobowych
Dyrektor Młodzierzowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie
Jarosław Grabowski
e-mail: jgrabowski@mowszklarska.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marcin Barbarowicz
e-mail: rodo@mowszklarska.pl

Logo NP LS

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie        
jest uczestnikiem projektu pn:        

„NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZY START”,        
realizowanego na podstawie Umowy Partnerskiej        
z Województwem Dolnośląskim, w ramach        
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego        
2014-2020: 9 Oś. Priorytetowa - „Włączenie społeczne”,        
Działania: 9.1.B „Aktywna integracja”.        


 

 

Praca na stanowisku pomoc kuchenna

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie                                                                                                           na stanowisku pomoc kuchenna  

 

 1. Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie

ul. Górna 29, 58-580 Szklarska Poręba

tel. 75 717 27 69

 

 1. Określenie stanowiska:

Pomoc kuchenna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie 

Zatrudnienie od dnia  01.07.2019r.

Wymiar czasu pracy:    1/2 etatu   (  20/40 godz./tyg.)

Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko

Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres próbny,

druga umowa na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko pomoc kuchenna powinna spełniać następujące, niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność,
 5. wykształcenie: co najmniej podstawowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 2 lata,
 8. znajomość przepisów sanitarnych, zasad GHP, GMP, HACCP.

W przypadku osób ubiegających się o stanowisko pomoc kuchenna będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:

1)      umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność,

2)      takt, cierpliwość oraz sumienność i zaangażowanie na stanowisku pracy,

3)      umiejętność obsługi urządzeń gastronomicznych,

4)      praca w żywieniu zbiorowym.

 

 

 

 1. Wskazanie zakresu zadań na stanowisku pomoc kuchenna:
 2. Obróbka artykułów spożywczych polegająca na: myciu, obieraniu i rozdrabnianiu (krojeniu, szatkowaniu, dzieleniu na części),
 3. Utrzymywanie w czystości naczyń, narzędzi, zmechanizowanego sprzętu gastronomicznego, mebli oraz pomieszczeń kuchennych,
 4. Wykonywanie czynności i zadań zleconych przez kucharza, pracując pod jego ścisłym nadzorem,
 5. Wydawanie sporządzonych potraw według jadłospisu,
 6. Przygotowywanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami podstawowych zagadnień higieny, wymaganych od osób zatrudnionych przy produkcji,
 7. Przestrzeganie zasad GHP i GMP, przestrzeganie obowiązujących procedur Planu Higieny, HACCP.
 8. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez DYREKTORA MOW                                             w Szklarskiej Porębie.
 9. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w wymiarze czasu pracy – 20 godzin tygodniowo.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • Nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • Pomieszczenia znajdują się na w budynku A,
 • Budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie informuje, ze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                       i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wynosił mniej niż 6.

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:

Kandydaci do objęcia stanowiska pomoc kuchenna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie zobowiązani są do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe – świadectwa pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal – zaświadczenie o zatrudnieniu,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku   pomoc kuchenna
 8. W przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz.922) ,
 10. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 3 – 5 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Natomiast dokumenty wymienione w punktach 1 -  i 6 – 8 oraz 10 - 11 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie lub pocztą na adres Ośrodka                                                         w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem „Nabór na stanowisko – pomoc kuchenna w Młodzieżowym Ośrodków Wychowawczym   w Szklarskiej Porębie”.

W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentów do MOW                       w Szklarskiej Porębie.

Nie ma możliwości przekazywania dokumentów droga elektroniczną.

 1. Pozostałe zobowiązania:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informację o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.mowszklarska.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOW w Szklarskiej Porębie.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

           Szklarska Poręba, 12 czerwiec 2018r.

                         

            Dyrektor

                                                                                                                                Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

                                                                                                                               w Szklarskiej Porębie   mgr Jarosław Grabowski

 

 

 

 

Praca na stanowisko sprzątaczka

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie                                                                                                           na stanowisku   sprzątaczka

od  dnia 01.07.2019r.

 1. Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie

ul. Górna 29, 58-580 Szklarska Poręba

tel. 75 717 27 69

 

 1. Określenie   stanowiska:

sprzątaczka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie

Wymiar czasu pracy:    1 etat   (  40/40 godz./tyg.)

Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko

Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres próbny

druga umowa na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko pomoc kuchenna powinna spełniać następujące, niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność,
 5. wykształcenie: co najmniej podstawowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 2 lata,

W przypadku osób ubiegających się o stanowisko  sprzątaczka - praczka będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:

1)      umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność,

2)      takt, cierpliwość oraz sumienność i zaangażowanie na stanowisku pracy,

 1. Wskazanie zakresu zadań na stanowisku   sprzątaczka:   

1.   Oszczędne wykorzystywanie środków piorących, myjących, higienicznych oraz wody i      
       prądu.                                                                                                                                            2.     Przestrzeganie zasad wykorzystywania środków chemicznych, stosowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie tych środków przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich – zwłaszcza młodzieży.

 3.  Zgłaszanie zapotrzebowania na zakup środków myjących i czyszczących oraz środków toaletowych, dbałość o ich odpowiednie przechowywanie.

 4.   Przechowywanie sprzętu myjącego w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.

 5.   Odkurzanie i pranie wykładzin, tapicerki krzeseł i foteli.

 6.  Utrzymywanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach min.: mycie okien, podłóg, toalet, korytarzy, schodów, wycieranie kurzy na meblach, parapetach, obrazów, grzejników, aparatach telefonicznych, urządzeniach elektrycznych i sprzęcie komputerowym oraz usuwanie zabrudzeń z grzejników, przeszkleń w meblach, gablot, drzwi, lamp itp.

7.  Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez DYREKTORA MOW                                               

          w Szklarskiej Porębie.

     V.            Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

            Praca w wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo.

              Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • Nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • Pomieszczenia znajdują się na w budynku A,
 • Budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie informuje, ze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                       i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wynosił mniej niż 6.

       VII.     Wykaz wymaganych dokumentów:

Kandydaci do objęcia stanowiska pomoc kuchenna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie zobowiązani są do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe – świadectwa pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal – zaświadczenie o zatrudnieniu,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku   sprzataczka-praczka.
 8. W przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz.922) ,
 10. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 3 – 5 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Natomiast dokumenty wymienione w punktach 1 -  i 6 – 8 oraz 10 - 11 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

 VIII.    Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie lub pocztą na adres Ośrodka                                                         w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem „Nabór na stanowisko – pomoc kuchenna w Młodzieżowym Ośrodków Wychowawczym   w Szklarskiej Porębie”.

W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentów do MOW                       w Szklarskiej Porębie.

Nie ma możliwości przekazywania dokumentów droga elektroniczną.

 IX.        Pozostałe zobowiązania:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informację o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.mowszklarska.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOW w Szklarskiej Porębie.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

           Szklarska Poręba, 12 czerwca2018r.

                         

            Dyrektor

                                                                                                                                Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

                                                                                                                               w Szklarskiej Porębie   mgr Jarosław Grabowski

 

 

 

Praca na stanowisku Nauczyciela praktycznej nauki zawodu - w zawodzie fryzjer

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie na stanowisku NAUCZYCIEL.

 1. Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:  

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie

ul. Górna 29, 58-580 Szklarska Poręba

tel. 75 717 27 69

 

 1. Określenie stanowiska pracy :

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu  -    w zawodzie   f r y z j e r

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie

Wymiar czasu pracy:  niepełny wymiar  , tj. 16 / 20

Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Kandydat  powinien spełniać następujące wymagania :

 

 1. obywatelstwo polskie, 
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada:   a)  wykształcenie w zakresie nauki  praktycznej nauki   -      
                          w  zawodzie f r y z j e r ,  w Branżowej  Szkole I stopnia                                                             
                    b)   dyplom  mistrza

                  c)   wykształcenie wyższe w zakresie pedagogika z resocjalizacją

 1. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 2. kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

          dodatkowe wymagania:

1)      komunikatywność

2)      umiejętność pracy w zespole

3)      umiejętność obsługi komputera na poziomie dobrym (edytor tekstu, internet, poczta elektroniczna),

4)      umiejętność organizacji i planowania pracy, terminowość,

5)      odporność na stres,

6)      aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań,

7)      wysoka kultura osobista, wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

 1. Wskazanie zakresu zadań na stanowisku pracy  nauczyciela :

1)   dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
2)   kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, poszanowanie godności osobistej ucznia;
3)  zapewnienie prawidłowego przebiegu i efektów procesu edukacyjnego poprzez:
a)   realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, programu nauczania wybranego
      z zestawu MEN lub własnego, dopuszczonego do użytku szkolnego przez Dyrektora,
b)  opracowanie optymalnych planów nauczania i wychowania; organizowanie, monitorowanie
     i ewaluację procesu edukacyjnego,
c)  poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć, stosowanie właściwych metod
     nauczania i środków dydaktycznych, kulturę i poprawność języka,
d)  pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej postawy uczniów na zajęciach,
e)  systematyczną obserwację, diagnozowanie i wykorzystywanie wyników badań kompetencji 
     uczniów,
f)  rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy, umiejętności i postaw uczniów, 
     stosowanie zasad oraz kryteriów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawartych
     w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania; opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania;
g)  rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów,  
     a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, ryzyka wystąpienia  
     specyficznych trudności w nauce oraz udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu,
h)  rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień uczniów,
i)  dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia ze specjalnymi 
     potrzebami edukacyjnymi,
j)  rozwijanie własnego warsztatu pracy, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej
    i umiejętności dydaktycznych poprzez samokształcenie i udział w pracach zespołu przedmiotowego, 
     korzystanie z wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego,
k)  współpracę z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, rodzicami uczniów.
4)  realizowanie : "Planu rozwoju szkoły w MOW", planów pracy szkoły, programu wychowawczego
     i profilaktycznego szkoły,
5)  przestrzeganie "Statutu Szkoły", wewnątrzszkolnych regulaminów i procedur,
6)  znajomość i posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, zgodnie z aktualnym 
     stanem prawnym.
7)  prawidłowe, zgodnie z przepisami, prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
8)  czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach zespołów przedmiotowych
      i komisji zadaniowych, realizowanie ich uchwał i postanowień,
9)  pełnienie dyżuru zgodnie z harmonogramem dyżurów,

 1. Forma zatrudnienia  : umowa o pracę na czas określony                                                          
                                        -  od   01.09.2019r.  do  31.08.2020r.                                                         
                                                                                                     
 2. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu                   poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie informuje, ze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wynosił mniej niż 6.

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:

1)       List motywacyjny , szczegółowe  CV z opisem przebiegu pracy zawodowej – powinny zawierać klauzulę :

2)        Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3)      Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

4)      Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

5)       Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela,

6)       Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych;  tekst jedn.: Dz.U. z 2016r.,poz.922)

Kserokopie dokumentów  muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność                                          z oryginałem.  Natomiast dokumenty wymienione w punktach 1 - 3  i  4 -6 muszą być opatrzone data   i własnoręcznym podpisem.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, ul. Górna 29, lub pocztą na adres Ośrodka                                                        w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019r.  do godziny 14.00 włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem „Nabór na stanowisko  nauczyciel  (w/w zakresie) w  Młodzieżowym Ośrodków Wychowawczym   w Szklarskiej Porębie”.

W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentów do MOW                       w Szklarskiej Porębie.  Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.  Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie oraz dokumenty nieodebrane po upływie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia naboru  zostaną protokolarnie zniszczone.                                                                                                                                                                                   Nie ma możliwości przekazywania dokumentów droga elektroniczną.

 1. Pozostałe zobowiązania:   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informację o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.mowszklarska.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOW w Szklarskiej Porębie.                                                                                                                                                                             Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie                        o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 Szklarska Poręba dnia   02.04.2019r.                                     Dyrektor MOW w Szklarskiej Porębie                            
                                                                                                                    mgr Jarosław Grabowski

 

Praca na stanowisku nauczyciela matematyki

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie na stanowisku NAUCZYCIEL.

 1. Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:  

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie

ul. Górna 29, 58-580 Szklarska Poręba

tel. 75 717 27 69

 

 1. Określenie stanowiska pracy :   Nauczyciel  matematyki

              w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie

Wymiar czasu pracy: niepełny  wymiar  ,   1 3/18   godzin tygodniowo

Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Kandydat  powinien spełniać następujące wymagania :

 

 1. obywatelstwo polskie, 
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada:   a)  wykształcenie wyższe   w zakresie przedmiotu matematyki                                                                         
                          w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Branżowej Szkole I stopnia                                   
                    b)   wykształcenie wyższe w zakresie pedagogika z resocjalizacją

 

 1. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 2. kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

          dodatkowe wymagania:

1)      komunikatywność

2)      umiejętność pracy w zespole

3)      umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),

4)      umiejętność organizacji i planowania pracy, terminowość,

5)      odporność na stres,

6)      aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań,

7)      wysoka kultura osobista, wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

 1. Wskazanie zakresu zadań na stanowisku pracy  nauczyciela :

1)   dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
2)   kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, poszanowanie godności osobistej ucznia;
3)  zapewnienie prawidłowego przebiegu i efektów procesu edukacyjnego poprzez:
a)   realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, programu nauczania wybranego
      z zestawu MEN lub własnego, dopuszczonego do użytku szkolnego przez Dyrektora,
b)  opracowanie optymalnych planów nauczania i wychowania; organizowanie, monitorowanie
     i ewaluację procesu edukacyjnego,
c)  poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć, stosowanie właściwych metod
     nauczania i środków dydaktycznych, kulturę i poprawność języka,
d)  pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej postawy uczniów na zajęciach,
e)  systematyczną obserwację, diagnozowanie i wykorzystywanie wyników badań kompetencji 
     uczniów,
f)  rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy, umiejętności i postaw uczniów, 
     stosowanie zasad oraz kryteriów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawartych
     w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania; opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania;
g)  rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów,  
     a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, ryzyka wystąpienia  
     specyficznych trudności w nauce oraz udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu,
h)  rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień uczniów,
i)  dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia ze specjalnymi 
     potrzebami edukacyjnymi,
j)  rozwijanie własnego warsztatu pracy, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej
    i umiejętności dydaktycznych poprzez samokształcenie i udział w pracach zespołu przedmiotowego, 
     korzystanie z wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego,
k)  współpracę z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, rodzicami uczniów.
4)  realizowanie : "Planu rozwoju szkoły w MOW", planów pracy szkoły, programu wychowawczego
     i profilaktycznego szkoły,
5)  przestrzeganie "Statutu Szkoły", wewnątrzszkolnych regulaminów i procedur,
6)  znajomość i posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, zgodnie z aktualnym 
     stanem prawnym.
7)  prawidłowe, zgodnie z przepisami, prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
8)  czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach zespołów przedmiotowych
      i komisji zadaniowych, realizowanie ich uchwał i postanowień,
9)  pełnienie dyżuru zgodnie z harmonogramem dyżurów,

 1. Forma zatrudnienia  : umowa o pracę na czas  zastępstwa nauczyciela pełniącego   funkcję  Dyrektora  Placówki.      
                                                                                                    
 2. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu                   poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie informuje, ze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wynosił mniej niż 6.

 

 

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:

1)       List motywacyjny , szczegółowe  CV z opisem przebiegu pracy zawodowej – powinny zawierać klauzulę :

2)        Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie                                   i kwalifikacje zawodowe,

3)      Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

4)      Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

5)       Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela,

6)       Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych;  tekst jedn.: Dz.U. z 2016r.,poz.922)

Kserokopie dokumentów  muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność                                          z oryginałem.  Natomiast dokumenty wymienione w punktach 1 - 3  i  4 -6 muszą być opatrzone data   i własnoręcznym podpisem.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, ul. Górna 29, lub pocztą na adres Ośrodka                                                        w nieprzekraczalnym terminie do   26   października 2018r.  do godziny 14.00 włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem „Nabór na stanowisko  nauczyciel  (w/w zakresie) w  Młodzieżowym Ośrodków Wychowawczym   w Szklarskiej Porębie”.

W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentów do MOW                       w Szklarskiej Porębie.  Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.  Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie oraz dokumenty nieodebrane po upływie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia naboru  zostaną protokolarnie zniszczone.                                                                                                                                                                                   Nie ma możliwości przekazywania dokumentów droga elektroniczną.

 1. Pozostałe zobowiązania:   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informację o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.mowszklarska.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOW w Szklarskiej Porębie.                                                                                                                                                                             Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 Szklarska Poręba dnia 07.09.2018r.                                     Dyrektor MOW w Szklarskiej Porębie                           
                                                                                                                    mgr Jarosław Grabowski